Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Pływalni Miejskiej Nawa

Pływalnia Miejska „NAWA” sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pływalni Miejskiej Nawa.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Wyniki samooceny lub audytu podmiotu zewnętrznego: Zobacz raport

Wyniki samooceny lub audytu podmiotu zewnętrznego: Zobacz raport

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Gabriela Małyszko.
 • E-mail: g.malyszko@pm.nawa-skierniewice.pl
 • Telefon: 512 178 899

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Skierniewice

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Pływalnia Miejska „Nawa”, ul. Bolesława Prusa 6 A, 96-100 Skierniewice.
Do budynku prowadzą dwa wejścia:
• Wejście główne od ulicy Bolesława Prusa.
– Do wejścia prowadzą schody oklejone gumami antypoślizgowymi, wyposażone w poręcze rurowe obustronne, a także podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
– Płytki na schodach posiadają atest antypoślizgowy.
– Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe o szerokości całkowitej 130 cm.
– Wejście to prowadzi do holu głównego, w którym znajduje się kasa Pływalni wraz z punktem informacyjnym.
– Przed budynkiem, bezpośrednio przed wejściem, wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
– Na terenie parkingu znajduje się dodatkowo podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, który prowadzi do widowni hali basenowej.

• Wejście służbowe od ulicy Szarych Szeregów.
– Wejście z terenu płaskiego przez parking służbowy.
– Drzwi wejściowe są jednoskrzydłowe o szerokości 80 cm otwierane z kodu elektronicznego. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek.
– Za drzwiami znajdują się schody prowadzące do korytarza głównego na parterze, w którym, tuż przy windzie, znajduje się wyjście ewakuacyjne oraz schody prowadzące do strefy siłowej, hali basenowej oraz przebieralni z natryskami.
– W budynku w korytarzu głównym na parterze znajduje się winda z wizualnym systemem wybierania, wyposażona w poręcz. Szerokość drzwi windy: 95 cm.
– Obiekt wyposażony jest w wózek inwalidzki.
– Obiekt w całości przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób niewidomych i słabowidzących.
– Przestrzeń manewrowa w ciągach komunikacyjnych jest wystarczająca, równa, wolna od przeszkód, zabezpieczona przed potknięciem się.
– Schody wewnątrz budynku oraz filary oznaczone są taśmami kontrastowymi.
– Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a.
– W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących.
– Do budynku i jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.
– Obiekt nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
– W obiekcie nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego on-line w godzinach pracy obiektu.
– Toalety oraz natryski dla osób niepełnosprawnych znajdują się w przebieralniach w holu głównym obiektu. Natryski oraz toalety są bezprogowe, wyposażone w uchwyty oraz krzesełka.
– W przebieralni damskiej wydzielona jest strefa dla rodzica z dzieckiem, w której znajduje się przewijak dla dziecka.
– W ciągu komunikacyjnym na parterze znajduje się plan budynku z zaznaczonymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi, które oznaczone są znakami piktograficznymi.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności-NAWA

Skip to content